Statut

FUNDACJA SAWANCI

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA SAWANCI zwana dalej Fundacją , ustanowiona przez Sielawa Katarzyna, Szombara Agnieszka, Alicja Listek zwanych dalej Fundatorami , aktem notarialnym Rep „A” nr 1667/2018 oraz aktem po dokonaniu zmian Rep „A” 3000/2018 sporządzonym przez Kancelaria Notarialna Notariusz Iwona Samorzewska , przed zastępcą notarialnym Aleksandrą Jaskólską działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja ma osobowość prawną.

§ 2

1. Fundacja może używać tłumaczeń pełnej nazwy na języki obce .

2. Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem Fundacji zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§ 4

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gliwice.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Fundacja działa w sferze zadań publicznych, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, realizując cele w zakresie:

1. pomocy społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

3. działalności charytatywnej

4. ochrony i promocji zdrowia

5. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

6. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

7. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

8. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

9. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

10. upowszechnienia i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji 

11.promocji i organizacji wolontariatu

12.wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji i rozwoju osobistego

13.działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

14.stymulowanie i wspieranie aktywności artystycznej dzieci i dorosłych

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie szkoły dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów oraz projektów edukacyjnych i społecznych.

3. Organizowanie sympozjów i konferencji.

4. Organizowanie festiwali i wydarzeń kulturalnych, koncertów i innych działań artystycznych.

5.Przygotowywanie publikacji i działalność wydawnicza.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2100 zł, z czego 1000 zł jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

a) darowizn, spadków, zapisów,

b) dotacji i subwencji osób prawnych oraz grantów

c) zbiórek i imprez publicznych,

d) majątku fundacji,

e) odsetek i depozytów bankowych,

f) odpłatnej działalności pożytku publicznego

g) dochodów z działalności gospodarczej.

2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

§ 11

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

§ 12

W sprawach przyjęcia darowizn i spadków oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 14

 1. Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd.
 2. Zabrania się:
 1. Wykorzystywania majątku Fundacji do udzielania pożyczek
  lub zabezpieczania zobowiązań członków organów lub pracowników
  lub osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
  z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów
  lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Działalność gospodarcza

§ 15

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

 1. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z
 2. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej i Internet 47.91.Z
 3. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową , straganami i targowiskami 47.99.Z
 4. wydawanie książek 58.11.Z
 5. wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 58.12.Z
 6. wydawanie gazet 58.13.Z
 7. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z
 8. pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z
 9. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.11.Z
 10. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z
 11. działalność portali internetowych 63.12.Z
 12. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z 
 13. badani naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
  i humanistycznych 72.20.Z
 14. działalność agencji reklamowych 73.11.Z
 15. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.A
 16. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B
 17. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 73.12.C
 18. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D
 19. badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z
 20. działalność fotograficzna 74.20.Z
 21. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10.Z
 22. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z
 23. placówki wychowania przedszkolnego 85.10.Z
 24. szkoły podstawowe 85.20.Z
 25. technika 85.32.A
 26. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z
 27. pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z
 28. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
 29. działalność wspomagająca edukację 85.60.Z
 30. działalność fizjoterapeutyczna 86.90.A
 31. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 86.90.E
 32. pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi 87.20.Z
 33. pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem 87.90.Z
 34. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 88.10.Z
 35. opieka dzienna nad dziećmi 88.91.Z
 36. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 88.99.Z
 37. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.01.Z
 38. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.02.Z
 39. artystyczna i literacka działalność twórcza 90.03.Z
 40. działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z
 41. działalność obiektów sportowych 93.11.Z
 42. działalność klubów sportowych 93.12.Z
 43. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 93.13.Z
 44. działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 93.21.Z
 45. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z
 46. działalność organizacji profesjonalnych 94.12.Z
 47. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 94.99.Z

Nieodpłatna działalność pożytku publicznego

§ 16

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. wydawanie książek 58.11.Z
 2. wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 58.12.Z
 3. wydawanie gazet 58.13.Z
 4. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z
 5. pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z
 6. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.11.Z
 7. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z
 8. działalność portali internetowych 63.12.Z
 9. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z 
 10. badani naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
  i humanistycznych 72.20.Z
 11. badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z
 12. działalność fotograficzna 74.20.Z
 13. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10.Z
 14. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z
 15. placówki wychowania przedszkolnego 85.10.Z
 16. szkoły podstawowe 85.20.Z
 17. technika 85.32.A
 18. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z
 19. pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z
 20. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
 21. działalność wspomagająca edukację 85.60.Z
 22. działalność fizjoterapeutyczna 86.90.A
 23. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 86.90.E
 24. pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi 87.20.Z
 25. pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem 87.90.Z
 26. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 88.10.Z
 27. opieka dzienna nad dziećmi 88.91.Z
 28. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 88.99.Z
 29. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.01.Z
 30. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.02.Z
 31. artystyczna i literacka działalność twórcza 90.03.Z
 32. działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z
 33. działalność obiektów sportowych 93.11.Z
 34. działalność klubów sportowych 93.12.Z
 35. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 93.13.Z
 36. działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 93.21.Z
 37. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z
 38. działalność organizacji profesjonalnych 94.12.Z
 39. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 94.99.Z

Władze Fundacji

§ 17

Władzami Fundacji są:

– Zarząd Fundacji

– Rada Fundacji

§ 18

1. W skład Władz mogą wchodzić Fundatorzy.

2. Skład Władz powoływany jest jednomyślną decyzją co najmniej 2 Fundatorów.

3. Członkostwo we Władzach ustaje z chwilą śmierci, złożenia rezygnacji lub odwołania przez Fundatora. W takiej sytuacji Fundator może uzupełnić skład władz.

Zarząd

§ 19

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd skała się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesów.

3. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b) realizacja celów statutowych,

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

4. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Rady Fundacji, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

5. W skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 20

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

3. Decyzje Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności minimum dwóch osób.

Rada Fundacji

§ 21

1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru.

2. Rada Fundacji skała się z co najmniej 3 członków.

3. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. kontrola bieżącej działalności Fundacji w tym pracy Zarządu
 2. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji

4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

5. W skład Rady Fundacji nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 22

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady Fundacji.

3. Decyzje Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności minimum dwóch osób.

Sposób reprezentacji

§ 23

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać mogą jednoosobowo wszyscy członkowie zarządu.

Postanowienia końcowe

§ 24

Zmiany w statucie Fundacji dokonywane są jednomyślną decyzją co najmniej 2 Fundatorów.

§ 25

1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje jednomyślną decyzją co najmniej 2 Fundatorów.

§ 26

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzje o likwidacji podejmuje jednomyślną decyzją co najmniej 2 Fundatorów.

Skip to content